DIE WEDERKOMS VAN CHRISTUS ‘” VERTRAAG of OP TYD?

Kan 2000 jaar verloop sonder dat dit gesien word as die “vertraging van tyd”

Die woorde “bose en boosheid” word verklaar as “iets wat verkeerd is; uit die duiwel is; slegtigheid; sondigheid”. Ter aansluiting word die woord “sleg” beskryf as “sedelik bedorwe; boos, nie goed of deugsaam nie.

Die spesifieke gebruik van die woorde “boos” word 5 keer, “bose” 28 keer en “sleg” 10 keer in die Nuwe Testament alleen gebruik.

Alhoewel daar verwerkings en afleidings van die woord “bose” is, is dit akkuraat om te beweer dat die woord uitsluitlik gebruik om karakter te beskryf. Dit word nie baie in die geskrewe teks van die Nuwe Testament gebruik nie (‘n totaal van 43 keer vir al drie die woorde) daarom, indien dit wel gebruik word, moet daar aandag aan geskenk word. Veral waar dit deur Jesus self geuiter is. Kom ons kyk na Jesus se gebruik van die woord “bose.”

Jesus noem betwyfelbare kommunikasie “boos.”

Matt. 5:37 “Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose.”

Jou “ja” moet ja, wees en jou “nee” nee. Jy mag nie sweer nie, mag nie onnodige beloftes maak nie, met ander woorde, jy moet ‘n man (of vrou) van jou woord wees. Enigiets anders as hierdie standaard (is volgens Jesus), “uit die Bose.”

Jesus het ‘n aansienlike probleem gehad met die standaard van die mense van Sy tyd. Hy het die ongelowige, twyfelagtige en ontroue eerste generasie Jode as “sleg en owerspelig” beskryf.

Mat 12:39 “Maar Hy antwoord en sÆ’ª vir hulle: ‘n Slegte en owerspelige geslag soek na ‘n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona.”

Nadat Jesus hulle meegedeel het wie en wat Hy was, het hulle hom betwyfel en verwerp en ‘n teken van Hom geÆ’«is. Dit (volgens Jesus), was die resultaat van die mens se onrein hart.

Mat 15:18 “Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is dié wat die mens onrein maak.”

Jesus verduidelik vÆ’ªrder in die volgende verse:

Mat 15:19-20 “Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak; maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie.

Jesus het hierdie boosheid van die mens geÆ’¯dentifiseer as die voorloper van moord, seksuele sondes, diefstal, leuens en selfs godslastering. Ons kan nou dalk stry en sÆ’ª dat ons nie moor, of steel, of seksuele sondes pleeg nie, maar let eers op die volgende:

Jesus is eksplisiet in Sy verduideliking dat hierdie dinge hul oorsprong in die menslike hart het. Die daad word gebore as ‘n enkele gedagte wat dan aanleiding tot die daad van onreinheid kan gee.

Mar 7:21-23 “Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein.”

Jesus was baie eksplisiet in die onthulling van die bose hart van die mens as die bron van die kwaad in Sy verduideliking dat ons, in ons diepste wese, so boos is dat ons die lig vermy sodat ons boosheid nie geopenbaar kan word nie.

Joh 3:20 “Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.

Ons is soos ‘n kakkerlak wat oor die kombuisvloer skarrel die oomblik wat die lig aangeskakel word. Ons kan dit nie verdra dat ons boosheid ontbloot word nie. Dit is juis daarom dat Jesus verplig was om aarde toe kom — om die bose te ontbloot en dit na die oppervlak te bring, sodat daarmee gedeel kon word.

Dit is interessant om, nadat ons van die bose dade wat voortvloei uit die menslike hart gelees het, dan verder te lees van ‘n spesifieke boosheid wat Jesus aan Sy gehoor uitgewys het. Jesus het van Sy wederkoms — die wederkoms soos uiteengesit in Mattheus 24 — gepraat. In die gedeelte het Hy ‘n karaktereienskap geÆ’¯dentifiseer as “boos” as gevolg van gedagtes in die hart.

Mat 24:48 “Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sÆ’ª: My heer talm om te kom–“

Hierdie individu wie beweer dat Jesus se wederkoms vertraag is, word deur Hom geklassifiseer as “sleg of boos.” My vrae dus:

Kan ons werklik glo dat alhoewel ons weet dat Jesus meer as 2 000 jaar gelede belowe het Hy gaan terugkeer, nog steeds glo dat Hy nog nie gekom het nie?

Kan ons werklik steeds verkondig dat Hy Sy koms bewustelik vertraag?

Hoe is dit moontlik om die te glo wat verkondig dat Jesus nog nie teruggekeer het na ‘n tydperk van tweeduisend of meer jare nie?

Dan is daar ook sommige wat spekuleer dat Hy Sy wederkoms opsetlik “vertraag” vir verdere honderde of selfs duisende jare?

As Jesus self hierdie individu wat so redeneer as “sleg” geÆ’¯dentifiseer het, waarom leen ons ons ore uit aan onderwysers en leraars wat hierdie leuen verkondig?

Selfs Paulus, in sy skrywe aan die HebreÆ’«rs, het oortuigend oor die terugkeer van Christus as ‘n “spoedige” weerkoms gepraat. In die volgende gedeelte kwoteer hy ‘n belofte aan Habakkuk, toepaslik tot Christus.

Heb 10:37 “Want nog ‘n klein tydjie, en Hy wat kom, sal kom en nie versuim nie.”

Die skrywer van die Boek aan die HebreÆ’«rs het dus onomwonde verklaar dat “Hy wat kom, sal kom en nie versuim nie.” Dit is ‘n bevestiging met die leer van Jesus toe Hy gesÆ’ª het:

Mat 16:27-28 “ Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar Ek sÆ’ª vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie.”

Asook in Matt 24:34 “Voorwaar Ek sÆ’ª vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.”

Ons het dus die gesproke woord van Jesus waarin Hy verklaar het dat Hy sekerlik sal terugkeer voordat die wat teenwoordig was, die dood sou tegemoetgaan. Hy maak seker dat almal verstaan wat Hy bedoel deur verder te gaan en te verklaar dat hierdie (huidige) geslag van daardie tyd sekerlik nie sal verbygaan voordat al hierdie dinge nie gebeur het nie. Hy onderskryf Sy woorde met die verklaring dat enigeen wie sÆ’ª dat Sy koms vertraag word, essensieel “boos” is. Daarom is dit dus ondubbelsinnig so beskryf dat Sy terugkeer gedurende die leeftyd van Sy dissipels moes gewees het en dis dus onmoontlik dat dit nog nie gebeur het nie.

Die vraag word egter gevra wat van daardie diensknegte wie beweer dat ons Heer Sy wederkoms vertraag? Jesus het self vir die antwoord voorsiening gemaak toe Hy verklaar het wat met hulle sou gebeur:

Mat 24:48-51 “Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sÆ’ª: My heer talm om te kom– en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die heer van dié dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie; en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van die tande.”

Hier, in die finale gedeelte van die hoofstuk, waarsku Jesus dat so ‘n dienskneg gepynig sal word, deelgenoot van die skynheiliges gemaak sou word en na ‘n plek gestuur sou word waar daar pyn en lyding sou wees.

Moet my asseblief nie verkeerd verstaan en aanneem dat ek sÆ’ª dat die wat ‘n doktrine van ‘n toekomstige wederkoms van Christus verkondig, hel toe gaan nie. Glad nie so nie! Wat ek wel glo, is dat die leerstelling van ‘n toekomstige wederkoms van Christus verkeerd is. Jesus het dit self bevestig.

Hoe vertolk ons Jesus se woorde dan? Het Hy dan nie gesÆ’ª dat daar gevolge vir die “bose” dienskneg wat in ‘n vertraagde wederkoms glo, gaan wees nie?

Indien u uself in hierdie gemoedstoestand bevind, miskien is dit nou tyd om u denkwyse oor Christus se wederkoms te heroorweeg.